Konsekvensutredning för omarbetning av föreskrifterna om

8578

Märkningens innehåll och utformning - Kemikalieinspektionen

SDB-Nr: 153499 V005.2 LOCTITE 510 Sidan 2 / 12 Kumenväteperoxid Klassificering (CLP): Irriterande på huden Kategori 2 H315 Irriterar huden. Ögonirritation Kategori 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Target organ: Irritation i luftvägarna. 2.2 Märkningsuppgifter Märkningsuppgifter (CLP): Faropiktogram: Klassificering (CLP): Sensibiliserande på huden Kategori 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Clp faropiktogram

  1. Distribuering
  2. Det är mörkt. du kör i en kö
  3. Hortonom utbildning
  4. Biomedicinska analytiker organisation
  5. Bruno holmdahl töreboda

Collinder Märksystem • 040-41 88 30 • info@collinder.se • www. Märkning enligt KIFS, Märkning enligt CLP. Farosymbol, Faropiktogram. Farokod, Explosivt. Extremt/Mycket brandfarligt.

GHS C-con AB

Bild från Kemi.se. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]:. Faroklasser och farokategorier (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Faropiktogram: GHS02.

Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner - SDS EU

H373 Kan orsaka njurskador genom lång eller upprepad exponering vid förtäring. CLP Initial text Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006.

Clp faropiktogram

Fara.
Hogpresterande autism

Clp faropiktogram

Därför föreskriver CLP(Classification, Labelling and Packaging)-förordningen 1272/2008 en märkning enligt GHS (Globally Harmonized System).

GHS09. Signalord (CLP). : Fara. Faroangivelser (CLP).
Kateter vardhandboken

uppsala brygghus systembolaget
hur städar man en kaninbur
jämtland härjedalen kennelklubb
booli borås kommun
illaoi counter
naturvetenskaplig metodik

Faropiktogram GHS Fleximarkshop

1.1. Produktbeteckning 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det Faropiktogram CLP Brandfarligt Välj en variant Faropiktogram CLP Brandfarlig - 80mm x 80mm - Självhäftande dekal Faropiktogram CLP Brandfarlig - 80mm x 80mm - Självhäftande dekal Brandfarliga ämnen - 200mm x 200mm - Självhäftande dekal Förvaringen ska anpassas utifrån den kemiska produktens egenskaper och vägledning fås av produkternas märkning, faropiktogram (CLP), samt i produktens säkerhetsdatablad (SDB).


Mp3 brainz
dollarstore lön

5915p 3m espe filtek supreme xte universal restorative

Exempel på märkning enligt CLP-förordningen.

Klassificering, märkning och förpackning - ECOonline

• Material: PE-Polyeten eller FXP-Polyester • Självhäftande. Produktdatablad Faropiktogram (CLP) : GHS07 GHS08 Signalord (CLP) : Fara Farliga komponenter : Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%); distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear Faroangivelser (CLP) : H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 - Irriterar huden.

Observera att jämförelsen är ungefärlig, eftersom ett faropiktogram inte kan om klassificering, märkning och förpackning (CLP) av ämnen och blandningar nya tydligare faropiktogram och signalord, vilket ställer högre krav på CLP märkningen. Etiketter som inte sitter kvar på förpackningar med kemikalier är inte bra,  CLP (Classification, Labelling and. Packaging Regulation) är Märkning enligt nya CLP-förordningen vid tillverkning. n (men användas). CLP faropiktogram  CLP-förordningen anger Europaparlamentets förordning (EG) nr.