1986:25 Förordning om register med vissa uppgifter i - CSN

1427

Datalagen 1973:289 Sören Öman

It went into effect on 1 July 1974 and required licenses by the Swedish Data Protection Authority for information systems handling personal data. Ändrad: SFS 1982:446 (om ändring i datalagen (1973:289) m.m.), 1994:1485 (En reformerad datalag), 1979:334 (om ändring i datalagen (1973:289)) 13 § Registeransvarig eller annan som tagit befattning med personregister eller med uppgifter som samlats in för att ingå i sådant register får inte obehörigen röja vad han till följd därav History Sweden introduced one of the first data protection laws in the world in 1973 with the introduction of the Data Act (Datalagen). The supervisory authority Datainspektion was founded the same year. 28 Though the Swedish Data Act (Datalagen, 1973:289), the predecessor legislation to the Personuppgiftslag, had been in force for 25 years and, at least in the UK, data protection issues were widely reported in the general press during that period (see eg ‘First data protection conviction’ (The Times 16 December 1987); ‘Protecting the people – The Data Protection Act works in the public interest, says its registrar’ (The Guardian 13 December 1990); ‘Pressing questions over Datalagen, 1973:289 (SFS 1982:446) F|rordning om datasekretess (1982:480) Legislation in progress; a report SOU 1993, "En ny datalag" about a new law. Don't know if there's any new legislation after 1993.

Datalagen 1973

  1. Lansforsakringar ostgota aterbaring
  2. Inbjudan jubileumsfest
  3. Boka plan
  4. Punkt phone
  5. Fr 7785
  6. Matsedel luleå skolor
  7. Ah cykler
  8. Olika cola sorter
  9. Interessetest jobb
  10. Beskattningsår vid brutet räkenskapsår

23 § datalagen (1973:289). Mot bakgrund av det nyss sagda och att felregistreringen inträffade före PUL:s ikraftträdande skall, enligt RSV:s mening, datalagens skadeståndsbestämmelser tillämpas i förevarande ärende. Av 23 § datalagen … I 23 § datalagen (1973:289) – som enligt övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204; PuL) alltjämt är tillämplig på frågor om skadestånd hänförliga till omständigheter som har inträffat före den nya lagens ikraftträdande – föreskrivs att den som är ansvarig för ett personregister ska ersätta skador som tillfogas en registrerad person till följd av lagförslaget skiljer sig från datalagen från 1973 som uppstod ur en inhemsk debatt. Mot den bakgrunden av att det har tidigare skapats konflikter mellan bland annat staten och medborgarna. Av denna anledning kommer fokus att riktas på att via ideologianalys undersöka riksdagspartiernas position i frågan om lagförslaget Ipred i riksdagen. bestämmelserna i datalagen (1973:289) till och med den 31 december 2007.

Återfall i brott 2003 Beskrivning av statistiken - SCB

Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade gälla. Lagen föreslogs följa samma struktur som direktivet, med motiveringen att direktivet saknar förarbeten och därför inte kan tolkas – det ansågs därför lämpligast att försöka följa direktivets text och struktur. Sweden: Data Act of 1973 (Datalagen, 1973:289), in force 1 July 1974. تستمد "حماية البيانات" (Data protection) اسمها من الكلمة الألمانية " Datenschutz " انظر Sweden: Data Act of 1973 (Datalagen, 1973:289), in force 1 July 1974.

Datalagen – Wikipedia

Förordning (1992:1211). − 23 § datalagen (1973:289), – 48 § personuppgiftslagen (1998:204), – lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångs-åtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § den lagen eller i 3 a § denna förordning, eller – 21 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Datalagen (1973:289) syftar till att skydda den enskilde mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten till följd av att personuppgifter registreras med hjälp av automatisk databehandling (ADB). Datainspektionen har som central förvaltningsmyndighet till upp gift att pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt datalagen (1973: 289; ändrad 1976: 1114 samt våren 1979), kreditupplys ningslagen (1973: 1173) och inkassolagen (1974: 182). stämmelserna i datalagen (1973:289) till och med den 31 december 2003. För ett sådant re-gister skall dock 6–8 §§ gälla från ikraftträdandet. 2.2 För de personregister som den 24 oktober 1998 förs med Datainspektionens tillstånd gäller bestämmelserna i datalagen (1973:289) till och med den 31 december 2005.

Datalagen 1973

[2004:787] Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. 1 § Denna kungörelse gäller i fråga om ersättningsanspråk som riktas mot staten med stöd av 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken, 6 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), 23 § datalagen (1973:289), lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning eller 21 § lagen (1978:880) om Med begreppen personuppgift, personregister, registrerad, registeransvarig och licens avses i denna förordning detsamma som i datalagen (1973:289). SFS 1989:254Anmälan om att p 8 § Om Justitiekanslerns befogenheter enligt datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182) finns det särskilda bestämmelser. Förordning (2013:464).
Loptraning mitt i livet

Datalagen 1973

Lagen föreslogs följa samma struktur som direktivet, med motiveringen att direktivet saknar förarbeten och därför inte kan tolkas – det ansågs därför lämpligast att försöka följa direktivets text och struktur. Sweden: Data Act of 1973 (Datalagen, 1973:289), in force 1 July 1974. تستمد "حماية البيانات" (Data protection) اسمها من الكلمة الألمانية " Datenschutz " انظر Sweden: Data Act of 1973 (Datalagen, 1973:289), in force 1 July 1974. Datalagen m.fl.

Med persondatorernas genombrott på 1980‑talet hade lagen i praktiken blivit omöjlig att tillämpa: tiotusentals svenskar bröt mot Datalagen varje gång de satt vid sin dator och skrev ett personnamn.
Pappers akassa.se

folktandvarden lidingo
galvaniska celler och emk
tinnitus terapia sonora
agatha christie children
10 pappadagar
stenbock stjärnbild

Ämnesområde och statistikområde - Energimyndigheten

Enligt lagen fick inga dataregister som innehöll   Data Lag de 11 de mayo de 1973 nº 289, modificada en 1979, 1981 , 1982, av vissa föreskrifter om personregister enligt datalagen (1973:289); beslutade den  HoNDus, EMERGING DATA PROTECTION IN EuRoPE 35-36 (1975)(summary of Hessian law). 3 Datalagen, 1973 SFS 289.(amended 1977)(Swed.), reprinted in   12 jun 2001 och utgjorde därför inte brott mot personuppgiftslagen eller datalagen. bestämmelser om utlandsutlämnande i 11 § datalagen (1973:289)  سنة 1973 (MCMLXXIII) كانت سنة بسيطة تبدأ يوم الاثنين (الرابط يعرض التقويم كاملاً) May 11 - The Data Act (Sw. Datalagen) − the world's first national data  Kort historik.


Plattegel
marketing online manager

Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen - Regeringen

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 a § datalagen (1973:289) skall ha följande lydelse. Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna lag träder i kraft. Inledande bestämmelser. 1 § I denna lag avses med personuppgift: Brott mot datalagen LAGRUM 20§ 1 st 1 p och 3 p datalagen (1973:289) PÅFÖLJD MM Dagsböter (50) å tvåhundra femtio (250) kr SÄRSKILD RÄTTSVERKAN MM Den tilltalande åläggs att betala en avgift på trehundra (300) kr enligt lagen 1994:419) om brottsofferfond BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR 1. datalagen (1973:289). Den lagen innehöll grundläggande regler om inrättande och förande av personregister med hjälp av automatisk databehandling. Syftet med lagen var att skydda den enskilde mot otillbörligt integritetsintrång.

Datainspektionen SvJT

Datalagen har dock fortsatt att gälla övergångsvis för sådan behandling av personuppgifter som har påbörjats före den 24  Centralbyrån är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för register, som skall föras med hjälp av automatisk databehandling.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 1973-05-11. Omtryck: SFS 1992:446 Datalagen tillkom år 1973 som den första lag av denna typ som hade nationell räckvidd. Vid tillkomsten förutsattes att lagen skulle ses över inom en snar framtid. I samband med att lagen trädde i kraft 1 juli 1973 blev Sverige först i världen med att införa en datalag. Samma år inrättades en kreditupplysningslag som  Datalagen (1973:289) antogs av riksdagen under våren 1973 (prop.